DAVID CHARLES SHARP
Born: 1938

England, Essex, Harlow, Bush Fair, Bush Fair - CM18 6