LEWIS ALEXANDER SMITH
Born: 1981

38 NEW STREET, LEAMINGTON SPA