flixens.com

Free source of information about UK company directors

YI TAN WANG - Company Director Check

We found 1 company director with name YI TAN WANG.

YI TAN WANG
Born: 1990

ROOM 401 NO.21, JIHONGYUAN QINHUAI DISTRICT, NANJING CITY

Map + Streetview
company status occupation since to
EFGH CORPORATE FOREX LTD DISSOLVE DIRECTOR 2011-02-23 2012-10-02