JOHN THOMAS SMITH
Born: 1979

SWARBRICK HALL FARM SINGLETON ROAD, WEETON, PRESTON